Juridisch & Fiscaal

RECHTSGEBIEDEN

Hoegen Dijkhof Dutch Business Lawyers zijn actief en ervaren op verschillende rechtsgebieden. Hieronder een opsomming van de rechtsgebieden waarin wij een uitgebreide ervaring hebben en tot uw beschikking staan voor advies. Wij geven ook second opinions op alle hieronder genoemde rechtsgebieden. 

Wij kunnen uw belangen behartigen in elke civielrechtelijke, bestuursrechtelijke of fiscale zaak.

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze dienstverlening. Om deze te lezen, volgt u deze link: Algemene Voorwaarden

Arbeidsrecht en Pensioenen
 • Contractenrecht (prestatie, opschorting, ontbinding en vorderingen)
 • Arbeidscontracten, regels, afvloeiingsregelingen, collectief onderhandelen, freelance contracten
 • Individuele en collectieve ontslagprocedures
 • Mede-zeggenschap problemen
 • Positie van directeuren en bestuurders
 • Problemen met zakelijke transfers en andere arbeidsgeschillen, overnames, fusies en splitsingen
 • Re-organisaties
 • Werknemersvoordelen en pensioenrechten
 • Ziekte,verzuim en re-integratie
Belastingrecht en Estate Planning
 • Algeheel belastingadvies aan private partijen en ondernemingen
 • Internationaal belastingadvies voor bedrijf of privé, structuur-planning en optimalisatie
 • Oprichting van entiteiten
Bestuursprocesrecht
 • Bestemmingsplanprocedures
 • Bestuursdwang (wanprestatie boete, bestuurlijke handhaving, administratieve boete)
 • Onrechtmatige overheidsdaad
Bestuursrecht
 • Aanbestedingen
 • Beheer en behoud van landgoederen
 • Bestemmingsplanaanpassingen
 • Bouwvergunningen
 • Compensatie
 • Financieel toezicht
 • Monumenten
 • Natuurbehoud
 • Ombouw-vergunningen, splitsings-vergunningen
 • Omgevingsvergunning
 • Onteigening
 • Subsidies
Burgerlijk Procesrecht
 • Automobielgeschillen
 • Arbitrage
 • Beslag- en executierecht
 • Litigation
Burgerlijke rechtsvordering
 • Contractenrecht (prestatie, opschorting, ontbinding en vorderingen)
 • Executie en beslaglegging
 • Incasso kort gedingen
 • Mediation
 • Onrechtmatige daad
 • Product-aansprakelijkheid
Compliance
 • Advies op gebied van DAC6 meldplichten
 • Adviseren met betrekking tot WWFT compliance
 • Begeleiden van financiële instellingen ten behoeve van de aanvraag van vergunningen
 • DNB Audits
 • DNB Bezwaar - Beroepprocedures
 • DNB Voorgenomen Benoemingprocedure
 • KYC procedures
 • Opzegging bankrekening aanvechten
 • Tax Compliance
 • Tuchtrecht
 • Wtt Compliance
 • Wwft Audits
 • Wwft Compliance
Europees recht en concurrentie
 • Intellectuele eigendom
 • Merkregistratie
 • Nationale en internationale concurrentie-geschillen
Familierecht en Erfrecht
 • Alimentatie
 • Echtscheiding, in geval van substantiële vermogens
 • Erfenissen, erfbelasting
 • Huwelijksvoorwaarden, partnerschapscontracten, samenlevingscontracten
Fiscale procedures
 • Geschillen omtrent belastingschulden
 • Geschillen omtrent het innen van belastingschulden
 • Ondersteuning van accountants en belastingadviseurs in geschil met cliënten of de Belastingdienst.
 • Schadeclaims jegens de Belastingdienst
Ondernemingsrecht
 • Agentuur en distributie
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Fusies en overnames
 • Vennootschappen
 • Verenigingen en stichtingen
Ondernemingsrecht, Private Equity en Fusies & Overnames
 • Agentuur-, distributie- en franchise- overeenkomsten
 • Algemene Voorwaarden
 • Comfort letters
 • Foreign direct investment in Nederland of het buitenland
 • Geheimhoudingscontracten
 • Geschillen omtrent aandeelhouder of directeur, uitkopen
 • Know-how en andere licenties
 • Legal audits, ook in het buitenland
 • Legal opinions
 • Maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en joint ventures
 • Olie en gas
 • Onderhandelingstechnieken
 • Oprichting vennootschappen
 • Overnames of fusies, ook in het buitenland, ook transnationaal (inventarisatie; analyse; waardering; verkoopmemorandum; benaderen van potentiele strategische en financiele kopers; onderhandelingen, intentieverklaring; due dilligence; aan- of verkoopovereenkomst, afsluiting)
 • Surseance van betaling en faillissement
 • Verkoop van goederen
 • Zakelijke financiering (aanvraag; voorstel; business plan; deal structure; benaderen van professionele investeerders, onderhandelen, afsluiting)
Ondernemingsrechtelijke procedures
 • Gerechtelijk onderzoek
 • Geschillenbeslechting
 • Mediation
 • Ondernemingskamer
 • Wanprestatie en onrechtmatige daad
Onroerend goed
 • Aan – en verkoopcontracten
 • Arbitrage
 • Bouwcontracten
 • Burenrecht
 • Financiering van onroerend goed via nationale en buitenlandse partijen
 • Geschillen omtrent architecten
 • Huurovereenkomsten
 • Huurrecht
 • Kraken
 • Overheidscontracten en uitgiften van land
 • Project-overeenkomsten
 • Sale-and-lease-back constructies
 • Uitzetting
 • Verborgen gebreken

 


© 2022 Hoegen Dijkhof Legal Services B.V. | De Lairessestraat 156  | 1075 HL Amsterdam | T +31 20 462 40 70 | 
+31 20 462 40 80 | ac@hd-dutchlawyers.com | www.hd-dutchlawyers.com