Juridisch & FiscaalRECHTSGEBIEDEN

Hoegen Dijkhof Dutch Business Lawyers zijn actief en ervaren op verschillende rechtsgebieden. Hieronder een opsomming van de rechtsgebieden waarin wij een uitgebreide ervaring hebben en tot uw beschikking staan voor advies. Wij geven ook second opinions op alle hieronder genoemde rechtsgebieden. 

Wij kunnen uw belangen behartigen in elke civielrechtelijke, bestuursrechtelijke of fiscale zaak. 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze dienstverlening. Om deze te lezen, volgt u deze link: Algemene Voorwaarden.

Ondernemingsrecht, Private Equity en Fusies & Overnames

 • Maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en joint ventures
 • Zakelijke financiering (aanvraag; voorstel; business plan; deal structure; benaderen van professionele investeerders, onderhandelen, afsluiting)
 • Geschillen omtrent aandeelhouder of directeur, uitkopen
 • Foreign direct investment in Nederland of het buitenland
 • Legal audits, ook in het buitenland
 • Overnames of fusies, ook in het buitenland, ook transnationaal (inventarisatie; analyse; waardering; verkoopmemorandum; benaderen van potentiele strategische en financiele kopers; onderhandelingen, intentieverklaring; due dilligence; aan- of verkoopovereenkomst, afsluiting)
 • Comfort letters
 • Legal opinions
 • Oprichting vennootschappen
 • Algemene Voorwaarden
 • Agentuur-, distributie- en franchise- overeenkomsten
 • Surseance van betaling en faillissement
 • Verkoop van goederen
 • Olie en gas
 • Onderhandelingstechnieken
 • Know-how en andere licenties
 • Geheimhoudingscontracten

Ondernemingsrechtelijke procedures

 • Gerechtelijk onderzoek
 • Ondernemingskamer
 • Geschillenbeslechting
 • Mediation
 • Wanprestatie en onrechtmatige daad

Arbeidsrecht en Pensioenen

 • Arbeidscontracten
 • Individuele en collectieve ontslagprocedures
 • Andere procedures omtrent arbeidsrechtelijke relaties; aansprakelijkheidsgeschillen
 • Re-organisaties
 • Mede-zeggenschap problemen
 • Problemen met zakelijke transfers en andere arbeidsgeschillen, overnames, fusies en splitsingen
 • Arbeidscontracten, regels, afvloeiingsregelingen, collectief onderhandelen, freelance contracten
 • Positie van directeuren en bestuurders
 • Ziekte,verzuim en re-integratie
 • Werknemersvoordelen en pensioenrechten

Belastingrecht en Estate Planning

 • Algeheel belastingadvies aan private partijen en ondernemingen
 • Internationaal belastingadvies voor bedrijf of privé, structuur-planning en optimalisatie
 • Oprichting van entiteiten

 Fiscale procedures

 • Geschillen omtrent belastingschulden
 • Geschillen omtrent het innen van belastingschulden
 • Schadeclaims jegens de Belastingdienst
 • Ondersteuning van accountants en belastingadviseurs in geschil met cliënten of de Belastingdienst.

Europees recht en concurrentie

 • Nationale en internationale concurrentie-geschillen
 • Intellectuele eigendom
 • Merkregistratie

Familierecht en Erfrecht

 • Huwelijksvoorwaarden, partnerschapscontracten, samenlevingscontracten
 • Echtscheiding, in geval van substantiële  vermogens 
 • Alimentatie
 • Erfenissen, erfbelasting 

Onroerend goed

 • Aan – en verkoopcontracten
 • Huurovereenkomsten
 • Sale-and-lease-back constructies
 • Bouwcontracten
 • Project-overeenkomsten
 • Burenrecht
 • Verborgen gebreken
 • Arbitrage
 • Huurrecht
 • Kraken
 • Uitzetting
 • Financiering van onroerend goed via nationale en buitenlandse partijen
 • Geschillen omtrent architecten
 • Overheidscontracten en uitgiften van land

Burgerlijke rechtsvordering

 • Contractenrecht (prestatie, opschorting, ontbinding en vorderingen)
 • Onrechtmatige daad
 • Product-aansprakelijkheid
 • Mediation
 • Incasso kort gedingen
 • Executie en beslaglegging

Bestuursrecht

 • Bouwvergunningen
 • Bestemmingsplanaanpassingen
 • Monumenten
 • Beheer en behoud van landgoederen
 • Ombouw-vergunningen, splitsings-vergunningen
 • Omgevingsvergunning
 • Natuurbehoud
 • Subsidies
 • Aanbestedingen
 • Compensatie
 • Onteigening
 • Financieel toezicht

Bestuursprocesrecht

 • Bestuursdwang (wanprestatie boete, bestuurlijke handhaving, administratieve boete)
 • Onrechtmatige overheidsdaad
 • Bestemmingsplanprocedures


© 2019. Hoegen Dijkhof Advocaten B.V. | De Lairessestraat 156 | 1075 HL Amsterdam | T +31 20 462 40 70 |
+31 20 462 40 80 | hd@hd-dutchlawyers.com | www.hd-dutchlawyers.com