Algemene VoorwaardenHOEGEN DIJKHOF LEGAL SERVICES B.V. / HOEGEN DIJKHOF DUTCH BUSINESS LAWYERS 1
ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ HDBL DIENSTVERLENING

Art. 1: Algemeen
1.1 Hoegen Dijkhof Legal Services B.V., tevens handelende onder de naam Hoegen Dijkhof Dutch Business Lawyers (“HDBL”) is de enige opdrachtnemer inzake alle opgedragen werk. HDBL is geen advocaat en niet geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten en bij de Amsterdamse Orde van Advocaten.
1.2 HDBL moet worden begrepen als HDBL en alle juridische entiteiten van HDBL en alle HDBL bestuurs- en personeelsleden en deze Algemene Voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor HDBL, maar ook voor alle HDBL bestuurs- en personeelsleden en andere personen, die in dienst zijn, of zijn geweest van HDBL.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting de relatie met HDBL en HDBL’s dienstverlening bepalen.
1.4 Onder Cliënt wordt begrepen die entiteit, persoon of personen, die HDBL hebben geïnstrueerd om welke diensten dan ook te verlenen ongeacht of zij HDBL instrueerden namens een entiteit of namens zichzelf en wier instructies zijn geaccepteerd door HDBL. In geval van meer dan één Cliënt, zal ieder van deze Cliënten volledig gebonden zijn aan deze Algemene Voorwaarden en zal ieder van deze Cliënten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de volledige betaling van de declaraties van HDBL. 
De onmogelijkheid tot betaling van een rechtspersoon laat de hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van degeen of degenen, die HDBL namens de rechtspersoon opdracht gaf of gaven, onverlet. 
1.5 HDBL levert haar diensten exclusief ten behoeve van Cliënt en Cliënt is er mee akkoord, dat aan derden geen enkel geschreven of mondeling advies, rapporten of andere door HDBL verstrekte informatie, openbaar wordt gemaakt, of wordt geleverd, zonder HDBL’s uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming. In geval een derde HDBL niettemin aansprakelijk houdt in verband met bovenbedoelde diensten, zal Cliënt HDBL steeds vrijwaren tegen en volledig schadeloos stellen voor alle gevolgen daarvan. 
1.6 De Client garandeert HDBL, dat hij/zij volledige geheimhouding in acht zal nemen met betrekking tot de aangelegenheden van HDBL en deze niet zal onthullen.
1.7 Een ieder, die gebruik maakt van de diensten van HDBL, geeft op voorhand aan diegenen, die deze diensten verlenen, toestemming om de gegevens, waarvan de kennisneming door anderen van HDBL dan de direct betrokken adviseur(s) nuttig en/of noodzakelijk is, in het kader van relatiebeheer ter kennis van die anderen te brengen.
1.8 HDBL zal haar diensten verlenen zoals door haar schriftelijk overeengekomen en zal daarbij de Advocatenwet en de Gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten in acht nemen. HDBL is daarom gerechtigd de reikwijdte van HDBL’s opdracht, respectievelijk HDBL’s advies, of ondersteuning aan de Cliënt, uit te breiden in geval dit redelijkerwijs in HDBL’s optiek noodzakelijk is, in verband met het belang van Cliënt.
1.9 Alle opdrachten aan HDBL, c.q. haar werknemers worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door HDBL.
1.10 HDBL zal bij het inschakelen van derden in zaken van Cliënten zoveel als praktisch mogelijk, tevoren met de desbetreffende Cliënt overleg plegen en in elk geval bij de selectie van deze derden een redelijke zorgvuldigheid in acht nemen. 
1.11 HDBL zal niet aansprakelijk zijn voor enige tekortkomingen van deze derden en is steeds gerechtigd, zonder voorafgaand overleg met de Cliënt, (mede) namens de Cliënt, een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden, te aanvaarden.
1.12 Indien door de Client aangeleverde informatie incorrect, of vals, of misleidend blijkt te zijn, zullen wij gerechtigd zijn onze diensten onmiddellijk te staken. Bedragen die op dat moment reeds aan ons betaald zijn, worden verbeurd geacht en hoeven door ons niet terugbetaald te worden, onverminderd al onze overige rechten.

Art. 2: Declaraties
2.1 HDBL zal declareren, zoals schriftelijk door haar met Cliënt overeengekomen en in geval van het ontbreken van een dergelijke overeenkomst, tegen HDBL’s geldende uurtarieven, zoals neergelegd in HDBL's Current Fee Schedule op deze website. HDBL behoudt zich het recht voor deze tarieven zonder kennisgeving te wijzigen. Indien wij een vaste prijs afgaven, zal deze vaste prijs voor ons niet bindend zijn indien het bedrag van de totaal door ons bestede tijd, berekend volgens HDBL's Current Fee Schedule, resulteert in een overschrijding van de afgegeven vaste prijs met meer dan 15 %. 
Alsdan zal alle door ons bestede tijd minus 15 % worden gedeclareerd conform ons Current Fee Schedule en zal de Client de vaste prijs niet kunnen inroepen. Indien onze vaste prijs was gebaseerd op onjuiste aannames of door de Client of een derde verstrekte onvolledige of onjuiste of valse gegevens, zal alle door ons bestede tijd worden gedeclareerd conform het hierboven genoemde Schedule, zonder enige korting.
2.2 Indien HDBL een materiële rol heeft gespeeld bij het verkrijgen van een dusdanig gunstig resultaat voor Cliënt, dat dit niet in verhouding staat tot de bestede tijd, is HDBL gerechtigd een honorarium in rekening te brengen, dat de overeengekomen of geldende tarieven te boven gaat, zodat de waarde van HDBL’s diensten meer redelijk weerspiegeld wordt. 
2.3 In incassozaken zal HDBL declareren conform de overeengekomen tarieven. In geval van het ontbreken van een dergelijke overeenkomst zal HDBL declareren conform HDBL’s huidige incassotarief. Of een zaak een incasso is of niet, wordt bindend vastgesteld door HDBL. 
Het incassotarief is afgeleid van het voorheen geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Bij toepassing van het incassotarief wordt het honorarium vastgesteld op een percentage van het uiteindelijk door de debiteur gedurende de looptijd van de incasso-opdracht betaalde bedrag. Daarbij geldt een minimum bedrag, gelijk aan het hierna genoemde bedrag aan administratiekosten. Het percentage loopt af, naarmate het ontvangen bedrag toeneemt. Wij hanteren een incassotarief, waarbij het honorarium exclusief BTW en gemaakte kosten als volgt wordt bepaald:
over de eerste € 3.000,00 15,00%
over het meerdere tot € 6.000,00 10,00%
over het meerdere tot € 15.000,00 8,00%
over het meerdere tot € 60.000,00 5,00%
over het meerdere boven € 60.000,00 3,00%
Administratiekosten € 500
2.4 HDBL zal Cliënt periodiek voor haar dienstverlening factureren, vermeerderd met de toepasselijke BTW en met verschotten, waaronder alle secretariële en administratieve diensten. Bovendien zal HDBL Cliënt de gebruikelijke 8% kantooropslag over het netto honorarium in rekening brengen, om out of pocket kosten, zoals fotokopieën, porti, etc., te dekken. Cliënt gaat er mee akkoord dat indien de declaraties gebaseerd zijn op tijdschrijven, de te gebruiken minimum tijdseenheid 6 minuten zal zijn. De eerste 30 minuten door HDBL besteed aan een meeting met Cliënt of door HDBL besteed aan het verrichten van enige andere diensten voor Cliënt, zullen gewoonlijk niet worden gedeclareerd, maar alle daarna door HDBL bestede tijd zal altijd worden gedeclareerd en door Cliënt moeten worden betaald. Cliënt zal er zich dus nooit op kunnen beroepen dat hij nog in een oriënterende fase zat of slechts informatie uitwisselde of welk ander excuus kunnen aanvoeren om niet te betalen voor tijd besteed na deze gratis 30 minuten.
2.5 De directie van HDBL beslist welke medewerkers van HDBL de opdracht uitvoeren of mee-uitvoeren. Interne instructies of besprekingen in verband met de uitvoering van de opdracht worden aan de Cliënt in rekening gebracht. In procedures van welke aard dan ook, bepaalt HDBL naar haar discretie de tijdstippen voor het verrichten van welke proceshandelingen dan ook. Indien openstaande declaraties- ongeacht in welke zaak van de Client en of zij wel of niet betwist zijn- niet op tijd of niet volledig zijn voldaan, is HDBL niet verplicht tot het verrichten van welke proceshandelingen of andere handelingen of verrichtingen of het leveren van welke diensten dan ook, in welke zaak van de Client dan ook en zal HDBL gerechtigd zijn zich te onttrekken zonder enige aansprakelijkheid tegenover de Client in welke zaak van de Client dan ook, zoals te besluiten door HDBL. Indien een Client er van heeft afgezien HDBL te instrueren beslag te leggen, zal Client HDBL nooit aansprakelijk kunnen stellen voor enige beweerde of werkelijke negatieve gevolgen daarvan. Alle aansprakelijkheid voor termijnoverschrijdingen, veroorzaakt door - al of niet interne - verstoringen van de toegang tot digitale systemen voor gegevensverwerking van rechterlijke instanties, is volledig uitgesloten, behoudens onze eigen opzet of grove schuld. Indien geen BTW in rekening is gebracht aan Cliënt, maar dat volgens de Belastingdienst wel had moeten gebeuren, zal HDBL deze BTW en mogelijke boetes onmiddellijk aan Cliënt in rekening brengen en zal Cliënt deze rekening terstond betalen. 
2.6 Alle koeriers, vertaalkosten, notariële salarissen en verschotten, handelsregisterkosten, kapitaalsbelasting of enig andere belasting, accountantshonoraria en verschotten, belastingadviseurshonoraria en verschotten, deurwaarderskosten, griffierechten, salaris en verschotten rolwaarnemer, getuigenkosten, druk- en advertentiekosten, enz., zullen rechtstreeks aan Cliënt in rekening worden gebracht en zijn niet begrepen in HDBL’s bovenbedoelde tarieven, of de bovenbedoelde kantooropslag.
2.7 HDBL is gerechtigd Cliënt periodiek declaraties of depotdeclaraties te zenden, vermeerderd met de toepasselijke BTW en verschotten, of te verzoeken een depot te voldoen, zonder een declaratie te versturen.
2.8 HDBL’s declaraties zijn betaalbaar direct na ontvangst van de declaratie, of binnen vijftien (15) dagen na dagtekening van de declaratie, een en ander als door HDBL aangegeven. Indien een declaratie niet binnen deze periode wordt betaald, zal Cliënt van rechtswege in gebreke zijn, zonder dat daarvoor enige nadere ingebrekestelling nodig is. 
2.9 Alle verschuldigde bedragen en alle tarieven zullen jaarlijks worden geïndexeerd, op basis van de toename van het maandelijks prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), serie CPI-alle huishoudens (2000=100), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), teneinde deze aan te passen aan de inflatie. HDBL behoudt zich ook het recht voor van wijziging van haar tarieven, zonder kennisgeving. 
2.10 Offertes en declaraties, alsmede alle financiële of andere afspraken met Cliënt, kunnen uitsluitend worden gedaan, respectievelijk vastgesteld door een directeur van HDBL.

Art. 3: Betaling van declaraties
3.1 Indien Cliënt verzuimt, waar aldus aangegeven, declaraties direct na ontvangst te crediteren, of binnen vijftien (15) dagen na dagtekening van de declaratie, of indien er andere redelijke vrees is, dat Cliënt niet aan zijn betaling of aan andere verplichtingen zal voldoen, behoudt HDBL zich het recht voor:
a. de Europese Centrale Bank herfinancieringsrente plus zeven (7) % in rekening te brengen voor te late betaling, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is;
b. alle diensten en elk ander werk dat HDBL voor Cliënt verricht, op te schorten en de vervulling van elke andere verplichting op te schorten en/of om redelijke zekerheid te verzoeken, welke zekerheid onmiddellijk zal worden verschaft zoals verzocht;
c. elk bestaand rechtsmiddel, teneinde betaling van declaraties of de nakoming van enige andere verplichtingen te verkrijgen, aan te wenden;
d. zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten in verband met het incasseren van schulden of anderszins, in rekening te stellen. De verschuldigde buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op vijftien (15) % van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met rente als hierboven bedoeld, met een minimum van EURO 1.000,-, tenzij de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten dit percentage mochten overschrijden.
3.2 Indien Cliënt meent, dat de in rekening gebrachte declaraties excessief of onredelijk zijn, kan Cliënt binnen een periode van veertien (14) dagen vanaf dagtekening van de declaratie, een schriftelijke klacht bij HDBL indienen, waarin Cliënt de redenen van de klacht gespecificeerd uiteenzet. Indien Cliënt niet binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de declaratie een dergelijke klacht indient, zullen de in paragraaf 3.1 genoemde rechten van HDBL van toepassing zijn en zal het klachtrecht als vervallen worden beschouwd.
3.3 Indien Cliënt een dergelijke klacht indient:
a. Zal HDBL deze onderzoeken en er naar streven binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht te bepalen, of deze al dan niet gegrond is. Indien HDBL de klacht gegrond acht, zal HDBL een gepaste reductie op de declaratie toepassen en zal geen rente worden berekend over het bedrag van deze reductie, welke echter wel kan worden berekend over het resterende bedrag.
b. Indien HDBL de klacht ongegrond acht, heeft HDBL het recht haar diensten en elk ander werk, dat HDBL voor Cliënt verricht, op te schorten en elk rechtsmiddel te hanteren om betaling te verkrijgen.
c. Cliënt is op HDBL’s eerste verzoek verplicht het bedrag van de declaratie in geschil over te maken op de derdenrekening van HDBL of op enige andere door HDBL aangegeven derdenrekening, hangende de oplossing van het geschil. Onverminderd artikel 27, lid 4 van de Gedragsregels 1992, zal HDBL indien Cliënt hieraan niet voldoet, een recht van retentie hebben voor elke onbetaalde declaratie of voor elke andere vordering op Cliënt. 
3.4. a. HDBL heeft een kantoorklachten regeling welke van toepassing op haar dienstverlening en  op iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen, over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet. De klachtenregeling is te vinden op deze website onder het hoofdstuk Klachten www.hd-dutchlawyers.com  
b. Indien klachten worden ingediend bij een Deken of een Raad enz. tegen een advocaat van HDBL of een kantoorgenoot of ex-kantoorgenoot van HDBL, zullen HDBL en deze kantoorgenoten steeds loyaal aan de behandeling daarvan meewerken.

Art. 4: Derdengelden
Door derden verschuldigde gelden kunnen alleen met schuldbevrijdende werking worden betaald op HDBL’s derdenrekening en HDBL zal te allen tijde gerechtigd zijn elke openstaande declaratie en welke alsdan nog te factureren honoraria en verschotten dan ook, hiermee te verrekenen. In procedures waarin een uitspraak tot betaling van een geldsom wordt gegeven ten gunste van Cliënt, zal HDBL een pandrecht op de opbrengst daarvan hebben, ter dekking van welke onbetaalde declaraties en welke alsdan nog te factureren honoraria en verschotten dan ook.

Art. 5: Beëindiging
5.1 Cliënt of HDBL kunnen de overeenkomst met betrekking tot HDBL’s diensten op elk moment beëindigen, door schriftelijke kennisgeving hiervan, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste veertien (14) dagen. 
5.2 In geval van een overeenkomst tussen HDBL en Cliënt tot het verlenen van diensten voor een vast bedrag, of gedurende een vaste periode, of voor een percentage van het gehoopte resultaat, zal opzegging door Cliënt de verplichting van Cliënt HDBL schadeloos te stellen voor de door HDBL gemaakte kosten en verschotten, HDBL’s arbeid en HDBL’s winstderving, onverlet laten. 
5.3 De opzeggingstermijn van veertien (14) dagen is niet van toepassing indien één van beide partijen dusdanig toerekenbaar tekortschiet, dat redelijkerwijs een beëindiging van de overeenkomst met onmiddellijke ingang gerechtvaardigd is. 
5.4 Vertrek van een advocaat van HDBL die is ingeschakeld bij de behandeling van de zaak door HDBL, geeft Cliënt niet het recht de behandeling van deze zaak of andere zaken van Cliënt, door deze advocaat of zijn kantoor te laten voortzetten, zonder HDBL’s voorafgaande schriftelijke toestemming. 
5.5 Cliënt zal niet, direct of indirect, de diensten van medewerkers en/of managers van HDBL inhuren, of hen benaderen, of trachten te benaderen om deze diensten in te huren of anderszins te verwerven, zowel gedurende de duur van HDBL’s opdracht als gedurende een periode van één jaar na het einde daarvan, zulks onder verbeurte van een boete van EURO 51.750,- voor elke handeling in strijd met deze paragraaf. Deze boete zal worden geïndexeerd met de verandering in het maandelijkse indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), series CPI-alle huishoudens (2000=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), om deze aan de inflatie aan te passen.
5.6 Indien te onzen kantore betekend wordt, maar de zaak door ons niet meer behandeld wordt, zijn wij niet aansprakelijk indien de voormalige client niet meer bereikt kan worden.

Art. 6: Aansprakelijkheid
6.1 Iedere aansprakelijkheid van HDBL is beperkt tot het bedrag, waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien een claim niet is gedekt onder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, zal HDBL’s aansprakelijkheid beperkt zijn tot het in de betreffende zaak door haar gedurende de laatste twaalf maanden ontvangen netto honorarium.
6.2 HDBL zal nooit aansprakelijk zijn voor eventuele gevolgschade of voor schade ten gevolge van het gebruik van koeriers, faxen, e-mail of het Internet. Indien Client per email met HDBL correspondeert, is HDBL gerechtigd te allen tijde alleen per email met Client te corresponderen. 
6.3 Alle vorderingsrechten en andere rechten, uit welken hoofde dan ook, jegens HDBL, in verband met door HDBL verrichte werkzaamheden, zullen in ieder geval één jaar na dagtekening van de laatste HDBL declaratie, zijn vervallen.

Art. 7: Persoonlijke gegevens
7.1. In het kader van de voor HDBL geldende beroepsregels en Wetten, dient HDBL persoonsgegevens te verwerken in haar dossiers. Deze persoonsgegevens betreffen: de naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres, alsmede een kopie paspoort van de Client (natuurlijke persoon), of een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van de Client (rechtspersoon).
7.2. In voorkomend geval verwerkt HDBL aanvullende persoonsgegevens, welke dienen te worden opgevraagd in het kader van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering Terrorisme (Wwft). Deze gegevens zullen bewaard worden gedurende de daarvoor geldende wettelijke termijn. Onder de Wwft, indien van toepassing op de onderhavige zaak, zijn wij verplicht om onder meer onze cliënten te identificeren alvorens wij onze diensten kunnen verlenen. Indien de Wwft van toepassing is op de zaak, moeten wij ook ongebruikelijke transacties melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland. Wij mogen de Client niet informeren over een dergelijke melding. Het niet voldoen aan de Wwft verplichtingen kan leiden tot strafrechtelijke vervolging van ons personeel. Ingezeten rechtspersonen kunnen geïdentificeerd worden door middel van een uittreksel uit het Handelsregister of een notariële akte. De identiteit van niet-ingezeten, buitenlandse rechtspersonen kan vastgesteld worden door middel van een uittreksel uit het handelsregister van het land van origine of een ander document dat normaliter gebruikt wordt in de internationale handel, welke zijn aangewezen door de wet als zijnde een geldig middel van identificatie in het land van origine. Wij zijn bovendien verplicht om de namen en geboortedata te registreren van de vertegenwoordigers van de rechtspersoon. Uitzonderingen daargelaten, moeten ook de uiteindelijk begunstigden van binnenlandse en buitenlandse rechtspersonen worden geïdentificeerd. De uiteindelijk begunstigde is de natuurlijke persoon die, direct of indirect, meer dan 25% bezit van of anderszins de cliënt controleert. De identiteit van natuurlijke personen zal worden vastgesteld door verwijzing naar, bijvoorbeeld, hun paspoorten. Zowel binnenlandse als buitenlandse cliënten die kwalificeren als politiek prominente personen, zullen worden onderworpen aan een verscherpt cliëntonderzoek.
7.3. HDBL verwerkt tevens de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de Client in haar adressenbestand, zulks met het oog op het versturen van HDBL nieuwsbrieven, etc., aan de Client.
7.4. HDBL verstrekt nooit persoonsgegevens aan derden, tenzij vereist op grond van of krachtens de Wet en tenzij vereist voor de uitvoering van de opdracht, die de Client aan HDBL verstrekt.
7.5. HDBL vraagt de Client expliciet om toestemming te verlenen voor de verwerking van persoonsgegevens, anders dan in het kader van de voor HDBL geldende beroepsegels en Wetten. 
7.6. De gegevens van de Client welke verwerkt worden anders dan in het kader van de voor HDBL geldende gedragsregels en Wetten,  zullen worden bewaard gedurende een termijn van vijf jaren na het eindigen van de onderhavige opdracht.
7.7. Client heeft recht op inzage van de eigen persoonsgegevens. Client heeft recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door HDBL, anders dan in het kader van de voor HDBL geldende beroepsregels en Wetten. Client heeft het recht HDBL expliciet te verzoeken om de desbetreffende persoonsgegevens te verwijderen uit de database van HDBL, indien dit mogelijk is op basis van de voor HDBL geldende gedragsregels en Wetten.
7.8. Verzoeken omtrent persoonsgegevens dienen schriftelijk te worden gericht aan het bekende e-mailadres van HDBL, vermeld op deze website: www.hd-dutchlawyers.com.

Art. 8: dossiers
Dossiers zijn het exclusieve eigendom van HDBL en worden 5 jaar bewaard  nadat HDBL het dossier zal hebben gesloten, waarna de dossiers worden vernietigd. De opslagkosten worden in rekening gebracht aan Client.

Art. 9: Nederlands recht/forumkeuze
Alle rechtsverhoudingen tussen HDBL en Cliënt, alsmede diegenen, die van HDBL’s diensten gebruikmaken, zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam, tenzij HDBL zal kiezen voor de bevoegde rechter van Cliënt.

Art.10: Afwijkingen of wijzigingen
Onverminderd artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden, zullen afwijkingen of wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden alleen dan geldig zijn, indien schriftelijk overeengekomen door Cliënt met een directeur van HDBL.

Art. 11: Nietigheid
van deze Algemene Voorwaarden ongeldig mocht zijn, zal deze ongeldigheid alleen gevolgen hebben voor de desbetreffende bepaling en zal de rest van deze Algemene Voorwaarden daardoor niet worden aangetast en de ongeldige bepaling worden vervangen door een geldige bepaling met hetzelfde effect als beoogd door de ongeldige bepaling.

Art. 12: Taal
Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is de beslissende versie.

Amsterdam, 7 september 20221) Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het Handelsregister Amsterdam onder nr. 34191452,
De Lairessestraat 156, 1075 HL Amsterdam,
Telefoon: 020 462 4070
Fax: 020 462 4080
Email: AC@HD-DUTCHLAWYERS.COM
Website: WWW.HD-DUTCHLAWYERS.COM

© 2022 Hoegen Legal Services B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.